Ανακοίνωση Επιτροπής
Η Κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους

1) Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
2) Παπαντωνίου Ιωάννα
3) Βαρώτσος Κώστας
4) Κούρκουλας Ανδρέας
5) Μάντζαρη Θεοδώρα
6) Κανελλόπουλος Δημήτρης
7) Αθανασούλα-Κυρνάσιου Έλενα
8) Εμμανουήλ Μελίτα
9) Κολώνας Βασίλειος
10) Λαγούδη Έλενα
11) Πατσαρούχας Ηλίας
Αντιμετωπίζοντας μικρό σχετικώς αριθμό προτάσεων (49 έγκυρες) απεφάσισε να μην συντάξει βραχύ κατάλογο προτεινόμενων προτάσεων (short list) αλλά να εξετάσει ισότιμα και τις 49 προτάσεις, οι οποίες και θα συμπεριληφθούν στην έκθεση που θα γίνει σε χώρο που θα αποφασιστεί από τον αγωνοθέτη. Σε επανηλειμμμένες συνεδρίες και μετά από εξέταση των προτάσεων και διαλογική συζήτηση των μελών, έγιναν διαδοχικές ψηφοφορίες από τις οποίες αναδείχθηκαν ως περισσότερο ανταποκρινόμενες στους όρους κα τα κριτήρια της προκήρυξης τέσσερις (4) προτάσεις ισάριθμες με τα τρία βραβεία και τον έπαινο που προβλέπει η προκήρυξη να απομενηθούν από την Κριτική Επιτροπή.
Για την κατάταξή τους σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο και έπαινο έγινε τελική ψηφοφορία από την οποία κατά πλειοψηφία προέκυψε η ακόλουθη κατάταξη:
1ο βραβείο η πρόταση με κωδικό 7510582
2ο βραβείο η πρόταση με κωδικό 1744770
3ο βραβείο η πρόταση με κωδικό 4103140
και έπαινος η πρόταση με κωδικό 3812127
Η αναλυτική αιτιολόγηση της κατάταξης για την οποία ψήφισε έκαστο των μελών της επιτροπής περιλαμβάνεται στα πρακτικά.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος