«ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣ
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αναζητά ιδέες για το σχεδιασμό του νέου συστήματος λογοτύπησης με τίτλο “Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας” και τις εφαρμογές του στη σήμανση στα σημεία εξυπηρέτησης επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της Ελλάδας.
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΝΠΔΔ)
Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα
Τηλ: 210 3722500, φαξ: 210 3252460
E-mail: dask@tap.gr, Ιστοσελίδα: www.tap.gr
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να επιχειρηθεί η υλοποίηση από την Υπηρεσία της πλέον άρτιας και εφαρμόσιμης πρότασης για τη δημιουργία του συστήματος λογοτύπησης που στόχο έχει να ενοποιήσει την εικόνα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, να προσδώσει κοινή αναγνωρισιμότητα στα μνημεία και μουσεία της Ελλάδας, αλλά και να λειτουργήσει ως πιστοποίηση ιδιωτικών μουσείων (“Μουσεία της Ελλάδας”) όπως αυτή ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση “Ίδρυση και Αναγνώριση Μουσείου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του νόμου 3028/2002” (ΦΕΚ 2385/Β/26.10.2011).
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α. Δημιουργία σήματος και λογοτύπηση των τίτλων “Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας”, “Μνημεία της Ελλάδας” και “Μουσεία της Ελλάδας”
β. Σχεδιασμό εφαρμογών της ταυτότητας όπως εισιτήριο, εξοπλισμός πωλητηρίου (σακούλες, συσκευασίες, χαρτί περιτυλίγματος κτλ) για ενιαία χρήση σε όλους τους χώρους.
γ. Δημιουργία συστήματος σήμανσης χώρου σε δίγλωσση απόδοση σε 3 επίπεδα: μακρινή απόσταση – στην είσοδο του χώρου – υπηρεσιών εντός του χώρου που περιλαμβάνει μελέτη και προτάσεις υλικών και συστημάτων στήριξης, σχεδιασμό εικονογραμμάτων και άλλων γραφικών στοιχείων.
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά (άνω των 18 ετών) ή νομικά πρόσωπα, ατομικά είτε σε ομάδες / ενώσεις. Πιθανές ειδικότητες που αφορά ο διαγωνισμός είναι : γραφίστες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, εικαστικοί καλλιτέχνες, άλλες συναφείς ειδικότητες.
5. ΕΠΑΘΛΑ - ΕΚΘΕΣΗ
Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν 3 έπαθλα των 12.000, 6.000, 3.000 € και 2 έπαινοι των 1.000 €. Ο ένας εκ των δύο επαίνων θα απονεμηθεί βάσει της ψηφοφορίας του κοινού που θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο. Τα έργα που θα προκριθούν στη λίστα προεπιλογής θα συμμετέχουν σε έκθεση που θα διοργανωθεί από τον Αγωνοθέτη.
6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι επταμελής, με 4 αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα είναι αναγνωρισμένοι ή διακριθέντες εκπρόσωποι της οικείας επιστήμης ή της τέχνης τους και καθορίζονται από τον Αγωνοθέτη. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί με Απόφαση του ΔΣ του Αγωνοθέτη και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των Προτάσεων.
7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.culture.gr. Την Αναλυτική Προκήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Αγωνοθέτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:00 έως 14:00.
8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 12/1/2012 και ώρα 14:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στα γραφεία του Αγωνοθέτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00-14:00. Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο του Αγωνοθέτη με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Θα συνεκτιμηθούν - Η πρωτοτυπία και η αισθητική των λογοτύπων και των προτάσεων σήμανσης, ο τρόπος χρήσης τους στις ζητούμενες εφαρμογές, η επιλογή των υλικών, η εναρμόνιση τους με το φυσικό και αστικό περιβάλλον όλων των μνημείων και μουσείων, η ευκολία συντήρησης και αποκατάστασης φθορών.
10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τον Αγωνοθέτη εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα μέτρησης.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μάρθα Σημαντώνη